Please Wait...

B.SC.

SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-5 SEM-6
BOYS 990 740 740 740 740 740
GIRLS 390 140 140 140 140 140

BCA

SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-5 SEM-6
BOYS 8000 7800 7800 7800 7800 7800
GIRLS 8000 7800 7800 7800 7800 7800